1. Violinen

Biography Wei Lu

Wei Lu

First Concertmaster

Biography

Marina Grauman

Marina Grauman

First Concertmaster

Biography

Byol Kang

Byol Kang

Concertmaster

Biography

Daniel Vlashi Lukaçi

Daniel Vlashi Lukaçi

Associate Concertmaster

Biography

Olga Polonsky

Olga Polonsky

Biography

Isabel Grünkorn

Isabel Grünkorn

Biography

Mika Bamba

Mika Bamba

Biography

Dagmar Schwalke

Dagmar Schwalke

Biography

Ilja Sekler

Ilja Sekler

Biography

Pauliina Quandt-Marttila

Pauliina Quandt-Marttila

Biography

Nari Hong

Nari Hong

Biography

Nikolaus Kneser

Nikolaus Kneser

Biography

Michael Mücke

Michael Mücke

Biography

Elsa Brown

Elsa Brown

Biography

Ksenija Zečević

Ksenija Zečević

Biography

Lauriane Vernhes

Lauriane Vernhes

Biography